Syndicat d´initiative et du tourisme Schifflange Luxembourg Bienvenue - Luxembourg
 loading...

Bienvenue

 

au site du Syndicat d´Initiative et du Tourisme Schifflange

 

Wei Gemeng Scheffleng Iech schon matgedeelt huet sin en groussen Deel vun den Manifestatiounen ofgesoot gin fir den Mount Abrel.

Dorops hin get den Kalender fir den 1. Mai an den Geschäfter op gehangen.

( et gin also keng Manifestatiounen vum Abrël publizeiert).

Mer bieden Iech em Versändnis an versuergt Iech all gut, dass mer ons erem sou schnell wei meiglech gesond an monter erem gesin.

Den Comité vum SIT

 

 


 
Actualité

Vous pouvez nous faire un plaisir en aimant notre page sur Facebook.like us on Facebook


Agenda