Mir sichen Dech !


Mär sichen Dech, jo genau Dech!

Bas du gären ënner Leit?
Hues du Interessi um Benevolat?
Hues du Loscht selwer am Benevolat aktiv ze sin, d.h. selwer onentgeldlech ze schaffen?
Hues du Loscht um Organiséieren?
Hues du informatesch Kenntnisser (Excel, Word, Powerpoint asw)?

Da bas du richteg bei eis!

Mell dech fir bei eis an de Comité vum Syndicat d‘Initiative Schëffleng!

Mach deng Demande! Weider Infoen kris du um Tel 691 991 413