RIchtegstellung betreffend eise Magazin 1/2024: 

Op der Säit 7 feelt d'Telefonsnummer vum Dr. Jean-Paul Kremer, 54 81 11 (15, Dr.-Welter-Strooss)


De Comité entschëllegt sech fir dëse Mëssel.Syndicat d'Initiative et de Tourisme de Schifflange

Wëllkomm

 

Léif Frënn vum Syndicat, Léif Memberen, Veräiner, Annonceuren a Matbierger,

 

D᾿Blieder vun de Beem kréien eng aner Faarf a fale lues a lues erof, d’Natur geet an hire Wanterschlof fir dass Si am Fréijoer erëm voller Energie opbléie kann. Och de Mënsch brauch esou Phase fir sech erëm nei ze afannen, nëmmen esou kann ee kreativ ginn. Dat well awer lo net heeschen, dass mer an de Wanterschlof ginn, an erëm am Fréijoer d’Nues eraus strecke wann déi eicht Blummen an der Bléi sinn.  Wéi all Joer stinn elo d’Generalversammlunge vun de Schëfflenger Veräiner um Programm, wou de Syndicat d’Initiative säi mécht fir och do present ze sinn. Mer soen der Gemeng Schëffleng Merci, dat mer am Oktober un der „Soirée de bienvenue“ konnten deelhuelen, wou déi nei Bierger vum Schäffen - a Gemengerot begréisst goufen. Dësen Owend war och fir de Syndicat d’Initiative eng Beräicherung. Mer haten immens flott Gespréicher mat de verschiddensten Nationalitéiten a Kulturen. A konnten nei Kontakter knëppen an hu festgestallt, dass alles méiglech ass, wa mer ons géigesäiteg respektéieren an nolauschteren. An deene sëllege Gespréicher hu mer oft d’Fro gestallt kritt, wat dem Syndicat d’Initiative seng Roll ass. Mir mengen et ass nach e bëssen Opklärungsaarbecht néideg a wäerten an der nächster Ausgab an Detailer goen. Mer soen Iech all villmools Merci, dass dir ons wärend dem Joer esou zuelräich op eisen Evenementer begleet hutt. Och d’nächst Joer wäerte mer eis Bescht maache fir Iech op eisen traditionelle Manifestatiounen, villäicht och bei Neie, begréissen ze kënnen. De Comité vum Syndicat d’Initiative wënscht iech schéi Feierdeeg, eng gutt Gesondheet an e gudde Rutsch an dat néit Joer.

 

Äert EstherSyndicat d´Initiative et de Tourisme Schifflange

Adresse Postale: B.P 58 

Siège : 11, Avenue de la Libération L-3801 Schifflange

Präsidentin : LANGERS-ZWANK Esther