Jiddereen ass häerzlech wëllkomm!Syndicat d´Initiative et de Tourisme de Schifflange

Wëllkomm

Léif Frënn vum Syndicat,
Léif Memberen, Veräiner,
Annonceuren a Matbierger,
Et huet ons gefreet, dass dir all esou zuelräich op eiser Generalversammlung  deelgeholl hutt. Wéi déi meescht vun Iech matkritt hunn, huet eise Kommitee  sech nei opgestallt.
Eis Presidentin Simone Wenzel-Mond huet hire Posten ofginn an eise Kommitee  huet mech als Presidentin gewielt.
Ech wäert dëse Poste mat enger grousser Ehrfurcht ugoen an esou gutt et geet de
Syndicat dobausse vertrieden.
Natierlech besteet de Syndicat net nëmmen aus senge Presidenten oder Vice-Presidenten. Do brauch een eng gutt Ekipp, déi hannert engem steet a matschafft! Ech mengen, dass eisen neie Kommitee dës Aufgaben och an Zukunft mat Bravour  meeschtere wäert.
Mär soen dem Simone an dem Victor Merens nach eng Kéier villmools Merci, fir déi gutt Aarbecht, déi si déi lescht Jore geleescht hunn.
Och dëst Joer hu mir nees e flotte Programm geplangt.
Eisen Afterwork gëtt zu enger Traditioun. E fënnt de 16. Juni (Opening) an den 18. August (Closing) op der Gemengeplaz statt.
Reservéiert Iech elo schonn dës Datumer fir dem Syndicat seng Afterwork-Party’en. Dir sidd häerzlech wëllkomm.
Net vergiessen, eis Afterwork-Party’en sinn och fir all Schëfflenger Veräiner geduecht. Si kënnen tëscht denen zwee Datumer ee Freideg eraussichen an hiren eegenen Afterwork organiséieren. Also avis aux amateurs. De Kommitee vum SI kennt och gären e Patt bei iech drénken.
De 17. Mee hu mir mat der ACAS zesummen eise Lëtzebuerger Owend an der Hall Polyvalent. D’Lisa Mariotto an de Rol Girres begleeden eis musikalesch duerch den Owend. Natierlech mat Lëtzebuerger Lidder. Fir Iessen a Gedrénks ass gesuergt.
Dir hutt och d’Méiglechkeet mat eis Owes e Maufel ze iessen. Selbstverständlech mat Lëtzebuerger Kascht oder dir kënnt och einfach ab 21.00 Auer un eisem flotte Bal deelhuelen. Mer freeën eis, iech all erëmzegesinn.
Äert Esther
Presidentin vum SIT Schëffleng


Syndicat d´Initiative et de Tourisme Schifflange

Adresse Postale: B.P 58 

Siège : 11, Avenue de la Libération L-3801 Schifflange

Präsidentin : LANGERS-ZWANK Esther