Den SIT seet der Schëfflenger Gemeng Merci fir hir finanziell, an dem SUDD, Gemengenatelier fir hir handwerklech Ënnerstetzung bei der Realisatioun vun der neier Beschëlderung.